Zawiadamiam, że zwołuję VI sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 23 maja 2019 roku (czwartek) godz. 10:00 w sali „Stodoła” w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 5. Sprawozdanie o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym oraz informacja z realizacji uchwał.
 6. Sprawozdanie Wójta z realizacji programu współpracy Gminy Gąsawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok
 7. Informacja o wykorzystaniu środków i realizacji zadań przez kluby sportowe z terenu gminy Gąsawa za 2018 rok
 8. Informacja dotycząca prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowa budynku inwentarskiego dla chowu trzody chlewnej w bezściółkowym systemie utrzymania wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 225/2 i 225/3 obręb Szelejewo gmina Gąsawa.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gąsawa
  2. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gąsawa, położonych w obrębie ewidencyjnym Annowo-Wiktorowo
  3. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Gąsawa ozn. nr 6, położonego w budynku w Nowejwsi Pałuckiej 24.
  4. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Gąsawa prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębach ewidencyjnych Obudno i Rozalinowo - Piastowo.
  5. wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2019 rok,
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy

           Mariusz Kazik