NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Od 1 stycznia 2016 działa punkt porad prawnych 

ŻNIN
UL. SZPITALNA 32
 siedziba ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY 

PONIEDZIAŁEK

11.00 - 15.00

WTOREK

8.00 - 12.00

ŚRODA

11.00 - 15.00

CZWARTEK

8.00 - 12.00

PIĄTEK

11.00 - 15.00

Porad prawnych udziela radca prawny.


Osoba uprawniona do korzystania z porad to:

 • osoba, która nie ukończyła 26 roku życia, po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 • osoba, która ukończyła 65 lat, po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 • osoba fizyczna, której w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawieustawy o pomocy społecznej, po przedłożeniu oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,
 • osoba posiadająca ważną Kartę Dużej Rodziny, po przedłożeniu ważnej Karty dużej Rodziny,
 • osoba, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, po złożeniu oświadczenia, że zachodzi co najmniej 1 z wymienionych okoliczności,
 • osoba posiadająca ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, po przedłożeniu ważnej legitymacji,
 • osoba, która uzyskała zaświadczenie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, po przedłożeniu stosownego zaświadczenia.


Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo--administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo--administracyjnym.


Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych
 • z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Pomoc nie będzie obejmowała spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego
i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. 

Więcej informacji:
Pomorsko Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej Sampo
ul. Mogileńska 5, 88-190 Barcin
tel. 52 383 26 26 

Więcej informacji o darmowej pomocy prawnej:
www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Zadanie „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Żnińskiego w 2016 roku” realizowane przez Pomorsko Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej SAMPO, finansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Żnińskiego