Na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2015 r. poz. 139) oraz regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Gmina Gąsawa informuje o zakazie używania wody pitnej na cele inne niż socjalno-bytowe.

W związku z panującymi wysokimi temperaturami oraz zwiększonym poborem wody, Gmina Gąsawa wprowadza zakaz używania wody pitnej do:
- podlewania i zraszania trawników, klombów, ogrodów warzywnych, upraw działkowych rolnych i sadowniczych,
- napełniania basenów.

Zakaz obowiązuje aż do dnia odwołania na terenie gminy Gąsawa.

Nieprzestrzeganie w/w zakazu spowoduje zastosowanie kar w trybie i na zasadach przewidzianych w prawie o wykroczeniach.

Ponadto informuje się, iż korzystanie z hydrantów w celach innych, niż ochrona przeciwpożarowa jest zabronione i podlega karze grzywny. Niedopuszczalne jest korzystanie z hydrantów m. in. do podlewania, napełniania stawów i opryskiwaczy.