Informacja

Zawiadamiamy, że w dniu 23 kwietnia 2021 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali nr 15 Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Gospodarczego i Finansów, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Wychowania, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Gąsawie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Żninie o wsparcie finansowe zakupu samochodu średniego gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego.
 3. Omówienie projektów uchwał w sprawach:
  1. wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli,
  2. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowawieś Pałucka,
  3. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Gąsawa, położonego w budynku w Gąsawie, przy ul. Trzemeszeńskiej 26,
  4. wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gąsawa,
  5. przystąpienia do tworzenia i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Pałuki Wspólna Sprawa na lata 2021-2027.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie.