ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję XXVII sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 22 stycznia 2021 roku (piątek) o godz. 11:00 w sali Gminnego Centrum Kultury "Stodoła" w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym oraz informacja z realizacji uchwał.
 6. Informacja o złożonych przez radnych interpelacjach i wnioskach.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. ustalenia dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gąsawa,
  2. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Gąsawa na 2021 rok,
  3. odwołania Skarbnika Gminy,
  4. powołania Skarbnika Gminy.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mariusz Kazik